મૌનનું મહત્વ

સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે. “મૌનમ્ સર્વાર્થ સાધનમ્”. એટલે કે મૌન એ સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધના છે. ખરેખર, મૌન એ ખુબ જ મોટી અને અઘરી સાધના છે. એનું મહત્વ

સકારાત્મક અભિગમ

સકારાત્મક રહો… ખુશ રહો…. સ્વસ્થ રહો… એ જ સુખી અને આનંદમય જીવનનો મૂળ મંત્ર… ઘણીવાર બધા મને પૂછે, “તને ક્યારેય ગુસ્સો નથી આવતો?” તો હું

1 6 7 8